i had a very famous brazilian coaching the other guy. calling me faggot. FAGGOT THIS IS ZHOOT ZTISU NOT JUDO. VIADOO. FAGGOT. TAKE POINTIE AWAY.